CONDITIONS GÉNÉRALES

Conditions générales de vente et de livraison Brezan Autoparts

CONDITIONS GÉNÉRALES

Conditions générales de vente et de livraison Brezan Autoparts

Algemene voorwaarden Brezan Autoparts

1. Deze algemene voorwaarden zijn een uittreksel uit de volledige versie, neergelegd in ons verkooppunt te Sint-Niklaas, onder nummer SN 51.975.
2. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk en zonder uitzondering van toepassing op alle rechtshandelingen van Brezan Autoparts NV. De nietigheid van één voorwaarde laat de overige bepalingen onaangeroerd.
3. Prijzen staan slechts vast na aanvaarding door Brezan en worden in Euro uitgedrukt exclusief BTW.
4. De betaling gebeurt binnen de 30 dagen na faktuurdatum. Bij wanbetaling is een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd en een boete gelijk aan 15% van de achterstallige betaling, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
5. Vertraging in de levering opent niet het recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant. Brezan mag steeds in gedeelten leveren en een nieuwe leveringsdatum voorstellen.
6. De goederen worden door Brezan, op risico van de klant geleverd.
7. Brezan blijft eigenaar van de goederen tot volledige betaling van welke som dan ook door de klant doch de klant blijft aansprakelijk voor alle schade aan deze goederen.
8. Bij niet nakoming van de betalingsverplichtingen heeft Brezan het recht de goederen terug te nemen waar deze zich ook bevinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.
9. Brezan staat in voor de kwaliteit van de geleverde produkten in de staat waarin ze zich bevinden bij de levering en mits een normaal gebruik. Brezan zal de produkten vervangen na terugzending en is niet verplicht tot creditering van de faktuurbedragen. Terugzending gebeurt met een pakbon, waarop de datum en het nummer van de leveringsbon/faktuur vermeld staan.
10. De aansprakelijkheid van Brezan is steeds beperkt tot maximaal het drievoud van het faktuurbedrag en met een maximum van 495,- Euro.
11. Klachten moeten onmiddellijk of ten laatste binnen de veertien dagen na ontvangst van de produkten schriftelijk gemeld worden.
12. Op alle overeenkomsten gesloten met Brezan is het Belgische recht van toepassing en de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Conditions generales Brezan Autoparts

1 . Les conditions générales présentes sont un extrait du texte complet qui peut étre consulté dans nos bureau de vente á Sint-Niklaas sous Ie no SN 51.975.
2. Ces conditions générales sont expressément et sans exception d’application sur tous les actes juridiques de Brezan Autoparts SA. La nullité d’une condition ne s’étend pas aux autres clauses.
3. Les prix n’engagent Brezan qu’après acceptation par Brezan et sont exprimés en Euro, hors TVA.
4. Le paiement se fait á 30 jours, date de la facture. A défaut de paiement, un intérét de retard de 1 % par mois et une amende de 15% de l’arriéré seront redevables sans mise en demeure préalable.
5. Un retard de la livraison des produits n’entraine pas Ie droit à un indemnité ou à la résiliation du contrat par Ie client. Brezan peut à tout moment livrer partiellement et peut proposer une nouvelle date de livraison.
6. Les produits sont livrés par Brezan au risque du client.
7. Brezan reste propriétaire des produits jusqu’au paiement intégral de toutes les sommes redevables par Ie client. Le client reste néanmoins responsable de ces produits.
8. Si les obligations de paiement ne sont pas respectées par Ie client, Brezan a Ie droit de reprendre les produits, où ils se trouvent, sans mise en demeure préalable ou décision judiciaire.
9. Brezan garantit la qualité des produits dans l’état ou ils se trouvent lors de la livraison et pour un usage normal. Brezan remplacera les produits lui renvoyés et n’est pas obligée de créditer les montants facturés. Le renvoi se fait par Ie client, avec une note d’envoi, mentionnant la date et Ie numéro du bon de livraison/facture.
10. La responsabilité de Brezan est limitée à maximum 3 fois le montant de la facture avec un maximum de 495,- Euro.
11. Les réclamations doivent se faire par écrit, immédiatement ou endéans les quinze jours après la livraison.
12. Le droit belge est applicable sur tous les contrats conclus avec Brezan et uniquement les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

Partagez cette
page